ANASAYFA

   Tarihçe

   Coğrafya

   Ekonomi

   Turizm

   Eğitim - Kültür

   Köylerimiz

   Ozanlarımız

   Efsaneler

   Atlas 'ta  Posof

   Telefon  Rehberi

   Posof  Kafkas  Balı


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posof İlçesi eski çağ tarihinde yukarı Kür boyları ile anılan Kars’ın Çıldır, Ardahan ve Hanak, Artvin’in merkez dahil Ardanuç, Şavşat ve Borçka ilçelerini içine alan Kür ve Çoruh havalesindeki bir yerleşim adıdır. İlçenin varlığı 2700 yıl öncesi eski Türklük bölgesidir.

Milattan önce 680 yıllarında Kafkasların kuzeyinden gelen atlı göçebe İskit Türkleri Urartulardan havaliyi alarak 500 yıl hüküm sürmüşlerdir. Daha sonra Horasan havalisinden gelen Arsak Türkleri M.Ö. 150 - M.S. 430 yılları arasında yaşamışlardır. Arsak Türklerinden sonra Peçenek ve Oğuzların yaşadığı da bir gerçektir.

Bu yörelerle birlikte Posof İran’da kurulmuş olan Sasani Devleti toprakları içine alınmıştır. Posof ve havalisi bir ara Doğu Roma Devleti ve daha sonra Gürcü Bağratlılar Beyliği toprakları içerisinde kalır. Abbasi devletinin topraklarına dahil olan bu bölge daha sonra Selçuklu Sultanı Alpaslan’ın 1064 tarihinde Ani şehrini alması üzerine komutanlarından Danişmentli Ahmet komutasındaki Selçuklu ordusu Şavşat üzerinden Arsiyan Dağını aşarak halen mevcut Kol köyündeki kaleyi kuşatarak Gürcüleri yener ve yöre 1080 tarihinde Selçuklulara bağlanır. Selçuklular uzun müddet tutunamayıp, bölge İlhanlı devletinin hakimiyetine girer İlhanlılar zamanında Posof çatal derelerinin birleştiği yerde Ortodoks olan Kıpçak Türkleri Çoruh boyunun ve yukarı Kür boyunun yarı bağımsız hakimi olur.

Kıpçak beyliği Gürcülere düşman olduğundan 1578 Osmanlı-İran savaşından sonra halen mevcut Mere Kalesi ile Altun Kale hakimi Menucuhar Bey Çıldır’a giderek Mehmet Paşa ismini alır. Lala Mustafa Paşaya itaatini bildirerek Müslüman olur. posofumcom Lala Mustafa Paşanın emri üzerine Ardahan Sancak Beyi Abdurrahman Bey kendi kuvveti ile Ilgar Dağını aşarak 9 Ağustos 1578’de tüm Posof deresini ve Ahıska havalisini zaptederek Osmanlı Devletine bağlar. Erzurum Beylerbeyi Lala Mustafa Paşa 1578 yılı Ağustos ayında Ahıska merkez olmak üzere Çıldır eyaletini kurarak Posof’ta sancak beyliği olur.

1917 tarihine Rusya’da çıkan ihtilal sonucunda Rus birlikleri Erzurum-Kars ve havalinden çekilirken silahlarını Ermeni ve Gürcülere dağıtarak Türklerle mücadeleyi onlara bırakmışlardır.

1917 yılı sonraları ile 1918 yılı başlarında Gürcüler Posof tarafı ile Kobliyan tarafından; Ermeniler de Erzurum-Kars-Ardahan taraflarında faaliyetlerine başlarlar.

1918 yılı sonlarında Halit Paşanın bu bölgeden batıya alınması batı kurtuluş savaşına yapılan hazırlıkların da ilerlemiş olması doğuda halka umut verici kurtuluş günlerinin yaklaştığını sezen Karslı, Ardahanlı ve Posoflu aydınlar Ermeni ve Gürcülerin hareketine dur deme sırasının geldiğini anlayarak 17-18 Ocak 1919’da Kars’ta yapılan büyük kurultayda yerli Türklerden Milli Şura adıyla bir geçici hükümet kurulmuştur. Bu hükümetin adı da kurultayda CENUBİ GARBİ KAFKAS HÜKÜMETİ MUVAKKATAİ MİLLİYESİ oldu. Fakat bir faaliyet gösteremeden İngilizler gizlice bu hükümeti basarak dağıtırlar ve üyelerini de Malta’ya sürerler. Bu hükümetin dağılmasından sonra Gürcüler Azgur, Ahıska ve Duğur'da ileri gelen kişilerle işbirliği yaparak Ahıska, Ahırkelek ve Posof’u işgal etmişlerdir.

Posofluların Gürcülerle yapmış olduğu mücadelelerde milis kuvvetlerinden ayrı olarak 3. Tümenimize bağlı taburlarda havalide savaşmışlardır.

TBMM’nin Gürcü sefiri ile yapmış olduğu 22.02.1921’deki antlaşmaya göre Gürcüler Ardahan-Göle ve Posof’tan çekilmişlerdir. Bunların arkasından gelen askeri birliklerimiz tarafından 2 Mart 1921tarihinde Posof düşman işgalinden kurtarılmış ve Cumhuriyetimizin ilanından sonra 1923 yılında ilçe merkezi olarak belirlenmiştir.  (Posofum.com)